او میتواند از اشخاص بیرون شده از بازی استعلام بگیرد و بفهمد چه نقشی در بازی داشته اند.یعنی بعد از بیرون رفتن کشته شده ها گاد اعلام می کند که چه تعداد مافیا و چه تعداد شهروند خارج شده اند. تروریست نیز درصورتیکه شب توسط ساقی گزینش شده باشد در روز نمی تواند کسی را از بازی بیرون کند. بازی در ابتدا برای پلتفرم رایانههای شخصی منتشر شد. جذاب هست بدانید که هر فرد ممکن میباشد یک تکنیک خاص برای بازی داشته باشد که فقط برای خودش پاسخ بدهد. میتواند هر شب یک عدد از اعضای تیم خودش را از تیر نجات دهد. پزشک هم مانند کارآگاه در شب به فرمان خداوند از خواب بیدار می شود و همانطور که پیشتر گفتیم، با انتخاب یک نفر او را از مرگ به وسیله مافیا نجات میدهد. در واقع بخاطر این تم جنگی، مافیایی و جنایی که بازی داشت و مرتبط اهمیت اتفاق ها و اتفاقات آن عصر بود، استقبال فزاینده ای از آن شد تا جایی که در سراسر اروپا و آسیای مرکزی این بازی انجام میشد و نهایتا به آمریکا و قاره های دیگر نیز رسید. ۲. شهروندان: شهروندان را اهمیت اسم «بیگناهان» نیز میشناسند. کیلر هنگامی برنده بازی خواهد شد که تعداد مافیا و شهروندان برابر باشد و او هم در بازی باشد یا این که اینکه کل مافیا از بازی خارج شده باشند و بازهم کیلر در بازی باشد. به این معنی که می بایست یا این که حاکم او را حذف می نماید یا اینکه به تیتر تک متهم رای بیاورد از بازی بیرون ود.برای این که هفت خط را در روز از بازی بیرون نمایید بازی مافیا و شهروندها باهم متحد باشند. یکی از از شهروندها می باشد و در ارتفاع بازی می تواند از گاد درباره این که یک فرد مافیا میباشد یا این که شهروند سوال نماید و گاد اطلاعات ضروری را به او میدهد. گرگ نما و دورگه به همین بیماری الوده نمی شوند.این بازیکن باید به نفع شهروندها بازی کند و مراقب باشد که شهروندها را الوده به بیماری نکند. افسونگر می بایست اعتنا داشته باشد از جور مافیا نباشد تا به برد تیم خود کمک کند. نکته اولیه : افسونگر تنها بر بر روی اشخاصی می تواند ترای نماید که ابیلیتی شب داشته باشند مانند ( تفنگدار- دکتر- اسنایپر-فراماسون). مانند تمامی حق کلام دارد، رای می‌دهد و شبها در تصمیمگیریها کمپانی میکند. نکته اینجاست که در صورتی که مرد کار کشته شخصی در شب شات نماید رییس مافیا دیگر حق شات کردن در آن شب را ندارد. نکته سوم : نکات نخستین و دوم در اکران های گوناگون میباشند در رول بوک انجمن مافیا کشیش تنها فقط حق انسایلنتی داراست و ۲ توشه نیز میتواند خودش را آن سایلنت کند. ساقی هم مانند ناتاشا نمیتواند در دو شب متوالی به یک نفر اشاره کند. چنانچه پزشک یک بازیکن را نجات داد و شما در به عبارتی شب به او شلیک کردید، تیر شما به سنگ میخورد و اثر خاصی بر روی بازی بازی مافیا و شهروند شبکه سلامت نمیگذارد. چرا که در غیر همین صورت، اشخاص تازهکار رو درگیر پیچیدگیهای اضافهی بازی میکنید. ساقی کلیدی کارایی شب میباشد به همین رخ که یکی از افراد را تعیین می نماید و به گاد نشان می دهد و اون فرد را گیج و منگ می کند. طریق تنظیم لیست سیاه برا سندیکا به ای شکل میباشد که از شب معارفه، اولیه سندیکا بیدار شده و یک نفر را نشان می دهد و شخصیت او اشکار می شود و سه نفر سه نفر در جهت ساعتگرد یا پات ساعتگرد به اون لیست اضافه می گردد. درصورتیکه اون گروگانگیر مافیا را پیدا کند، از او محافظت مینماید و اجازه نمیدهد که از منزل خویش بیرون شود و در نتیجه کسی گروگان گرفته نمی شود و بدین صورت ریشه گروگان گیری مشخص می شود. یکبار در شب معارفه و یکبار هم در وقتی که خودش از بازی حذف می شود ملازم خودش از بازی بیرون می کند. همین نقش در بازی شب مافیا وجود دارد. درصورتیکه تا الان مافیا و شهروند را بازی نکرده اید و فقط بیننده بوده اید، اصلا نگران نباشید، نیازی نیست که در به عبارتی مسابقه نخستین به بهترین بازیکن تبدیل شوید، این مسابقه طوری طراحی شده که به مرور دوران مهارت شما ارتقا پیدا مینماید و تجربه تان هم بر روی صحبت های شما اثر گذار خواهد بود. در بین ده سال 40 تا 50 امریکا به مدینه فاضله کل جهان بازی مافیا خداداد عزیزی تبدیل شد. اعضای گروه مافیا در دربین تازه امور عموما ترسو هستند. هنگامی که مفهوم جدیدی به عنوان جهان باز نو داشت باب میشد، عنوانی نو ظهور کرد. عنوانی که در ادامه قرار میباشد نگاهی به آن داشته باشیم، چیزی نمیباشد به جز سری بازیهای مافیا.

ایندکسر