در مورد روبات ها اقدام کنید – وگرنه ، FCC به شرکت های تلفن هشدار می دهدتا 28 سپتامبر ، شرکت های تلفنی باید از پذیرفتن ترافیکی که در پایگاه داده میرایی Robocall وجود ندارد – که تأیید می کند تماس از طریق شماره تلفن تماس گیرنده واقعی است – خودداری کنند.


منبع: router-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>