در پژوهش حاضر برخلاف پژوهشهای مشابه داخلی در حیث داریم بدون اتخاذ شیوه آسیبشناسانه یا این که انتقادی مهم رویکردی کلنگر، هر فرایند معنادار ناشی از مصرف تلفن ملازم در خانواده را کشف نماییم و بشناسیم؛ بنابراین، یافتههای همین پژوهش نسبتاً وسیعتر و جامعتر خواهند بود. در اختیار گرفتن میزان صدای خانه یا این که محل پخش ترانه هم از ویژگیهای سیستم صوتی منزل هوشمند است که آسایش را برای تک تک اشخاص خانه به همپا دارد. این رهیافت معتقد هست حقیقت اجتماعی از پیش موجود نیست؛ بلکه به درک و تعبیروتفسیر افراد از دنیای اجتماعی و پدیدهها وابسته است. این تدبیر و آمادگی هم باید از طرف نهاد مردمی و هم از طرف دولت و سازمان مربوطه واقعه بیافتد. مصاحبهها از زمستان 1394 آغاز شد و تا فصل بهار 1395 ادامه داشت. در رابطه اساسی تجهیزات ضروری و اشکال آن در ادامه کلام خوا‌هیم کرد البته تا این جا لازم به ذکر می باشد که گونه و همینطور برند تجهیزات و گستردگی آن تاثیر بسیار فاحشی در قیمت کل شده دارد. بهطورمثال درحالیکه پیام کوتاه شیوة اهمیت رابطه جوانان کلیدی یکدیگر است، آنان ارتباط حساس والدین را به تماسهای تلفنی واگذار میکنند؛ بنابراین، آنها در پیامهای مکتوب از نشانههایی استفاده می‌کنند که مخصوص شبکة ارتباطی آنهاست و این امر، مرز فی مابین خودیها و غیرخودیها را تقویت می نماید و بر معنی والدین به عنوان «دیگری» صحّه میگذارد. در واقع چهار سوال تهدید آزادی دربافت پیام دولت در گزینه اجاره مسکن به جهت مستاجرین موجود بازنویسی شده است. در بعضی موردها افراد به جهت تکمیل و تأیید جواب به میل خود بعضی داده ها و تصاویر موجود در تلفن همراهشان را به پژوهشگر نشان میدادند. در همة مصاحبهها به اخلاق و رفتار و شیوة حرفزدن افراد در ارتفاع مصاحبه و حتی به نحوة استفادهکردن آنها از تلفن همپا (درصورت استفاده) توجه و یادداشتبرداری میشود. از مزیت های سیستم هوشمند پرده برقی این میباشد که آن را می اقتدار بر مبنا شدت نور و گرما در ساختمان به صورت اتوماتیک باز و بسته نمود. پژوهشگر همین دیتاها را در مرحلة باز‌نگری و نتیجهگیری استعمال کرده است. بهکارگیری نحوه کیفی و تکنیک مذاکره نیز به مشارکتکنندگان قابلیت و امکان میدهد بدون هیچ محدودیتی تجربة خویش را از نقش تلفن همراه در زندگی مشترکشان داستان کنند. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد خانه هوشمند ولنجک مهوش عالمی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر