در شكل ، ابتدا اولین گروه كلاف را در شیارهای (2-1) و (8-7) به طریقی رسم می كنیم كه كلاف كوچكتر در شیارهای (7-2) و كلاف بزرگتر در شیارهای (8-1) واقع شوند پس از آن گروه كلاف دوم را در شیارهای (16-9) و (15-10) كه مربوط به فاز سوم T می باشد مجاور گروف كلاف اول ترسیم نموده و به همین ترتیب گروه كلاف سوم را در شیارهای (24-17) و (23-18) كه مربوط به فاز دوم S می باشد در مجاورت گروه كلاف دوم رسم می نامیم بدین ترتیب سه گروه كلاف به اندازه مساوی در مجاورت یكدیگر رسم شده و پیشانی این سه گروه كلاف نیز در یك ردیف (یك طبقه) قرار می گیرند. انتخاب افراد غیر متخصص در زمینه سیم پیچی موتور لوازم الکتریکی علاوه بر عدم توانایی در رفع عیب و سرویس مناسب ممکن است از کارافتادن و ضرر مالی را به دنبال داشته باشد.اما یک فرد متخصص و فنی برای سیم پیچی را از چه طریقی قابل شناسایی است؟

البته روند کلی سیم پیچی موتور یکسان است و با یادگیری روند برای یک موتور، میتوانید به اندکی تغییرات، آن را به موتور خود اعمال کنید. استاتوریك موتور یك فاز دارای 30 شیار می باشد و باید بصورت شش قطب سیم پیچی شود در صورتیكه تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ اصلی 24 و تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ راه انداز 12 عدد باشد دیاگام گسترده این موتور را رسم كنید. گام بزرگترین كلاف از سیم پیچ اصلی را باید در این سیم پیچی برابر با گام قطبی انتخاب نمود زیرا شیارهای دو طبقه در این سیم پیچی وجود دارند بنابراین با توجه به توضیحاتی كه قبلا در مورد سیم پیچی موتورهای یك طبقه گفته شد و با توجه به مطالب ذكر شده در مورد این مثال می توانیم دیاگرام گسترده سیم پیچ اصلی را رسم كنیم. به همین دلیل است که اغلب تعمیر و سیم پیچی موتور قدیمی نسبت به خریدن یک موتور جدید ترجیح داده میشود.

موتور تکفاز معمولاً دارای دو سیمپیچ است: سیمپیچ اصلی با مقاومت بیشتر (برای تولید یک میدان مغناطیسی) و سیمپیچ کمکی با مقاومت کمتر (برای تعیین جهت چرخش موتور). برای آشنایی بیشتر با مباحث مربوط به تأسیسات ساختمان، پیشنهاد میکنیم به مجموعه آموزشهای تاسیسات ساختمان مراجعه کنید که توسط فرادرس تهیه شده و لینک آن در ادامه آورده شده است. در مورد دوم نیز باید كلافها را در شیارها به صورت یك در میان جا زد بطوریكه بازوی سمت چپ كلافها كه معمولا در دیاگرام بلندتر از بازوی سمت راست كشیده می شود در شیارهای فرد و بازوی سمت راست در شیارهای زوج قرار گیرد تا سیم بندی یك حالت تقارن بخود بگیرد. بعد از آن، درپوش دوم را در بالای استاتور قرار دهید و آن را پیچ کنید. ابتدا درپوش محافظ فن موتور را بردارید (موتور شما ممکن است این درپوش را نداشته باشد). دقت کنید که موتور کولر شما ممکن است با موتوری که بررسی میکنیم تفاوتهایی داشته باشد، اما اصول سیم پیچی موتور کولر آبی تفاوتی ندارد و تفاوتها در شکل ظاهری موتور است.

قبل از آشنایی با مدار موتور و بیان مراحل سیم پیچی موتور باید این نکته را متذکر شویم که موتورهای تکفاز شکلها و ساختارهای متفاوتی دارند و ممکن است موتوری که شما در اختیار دارید، با آنچه در این آموزش بررسی میشود، متفاوت باشد. خازن نیز معمولاً روی موتور قرار میگیرد و مقدار آن برای موتورهای الکتریکی مختلف متفاوت است (برای موتورهای کوچکتر در حدود 20 میکروفاراد). تمام قسمتهای جداشده موتور را در یک جعبه قرار دهید تا آنها را گم نکنید. این شکل از سلف از یک فیلم رسانا به عنوان هسته استفاده فیلم آموزشی سیم پیچی ترانس میکند. موقعیت قرارگیری درپوشهای موتور را در کنار محفظه علامتگذاری کنید (معمولاً شمارههای 1 و 2 و 3 را در کنار درپوشها قرار میدهیم، بنابراین، در مونتاژ آنها به مشکل برنمیخوریم). درپوش موتور را برداشته و در کنار قطعات دیگر در جعبه قرار دهید. سپس، پیچهای درپوش را باز کنید. بسیاری از تعمیرگاه های موبایل به دنبال افرادی حرفه ای در این کار می باشند تا آنها را استخدام کرده و به صورت درصدی با آنها کار نمایند.

ایندکسر