ویژه برنامه “زنان و مقاومت در طول اربعین” در پارک شهر