معاون درمان وزارت بهداشت گفت: دانشگاههای علوم طبی بایستی در صورت نیاز از طرز ساخت بخش، راه و روش اندازی کلینیکهای تنفسی یا این که تجمیع بخشهای بیمارستانی موجود و تعیین مسیر حرکت بیمار، ارائه سرویس ها درمانی را در سریعترین زمانه ممکن فراهم کنند. کریمی اظهار داشت: در مرحله بیمارستان بایستی شخص یا این که افرادی مسلط به کارها آمار در کلیه ایام هفته (شامل روزهای تعطیل) برای ورود دیتاها و آمارهای موردنیاز وزارت انتخاب شده باشند و روزمره آمار مراجعین (سرپایی و بستری و به تفکیک سنی) شاخص مدت زمانه اقامت بیماران در بخشهای معمولی و ویژه، بیماران ترخیصی، پیگیری بیماران پس از ترخیص، آمار کارکنان مبتلا (شاخص ابتلای پرسنل)، آمار فوت، مقدار عفونتها، نیازهای دارویی، تاسیساتی، اکسیژن و سایر دیتاها موردنیاز را حساس هماهنگی ستاد دانشگاهها در سامانههای مربوطه با مسئولیت، محاسبه و تأیید رئیس بیمارستان انجام دهند. کریمی افزود: بایستی فضاهای پیش بینی شده به جهت ارتقا گنجایش پذیرش بیمارستان در وضعیت اضطرار مشخص و آمادگی تجهیز واجب آنها به جهت پذیرش بیماران سرپایی و بستری تجهیزات طبی به انگلیسی وجود داشته باشد. وی با اشاره به اینکه روند تریاژ بایستی مکتوب و مجموعه مستند باشد و پرستار تریاژ اشراف کافی به الگو و جزئیات تریاژ داشته باشد، گفت: نوبت دهی ویزیت بیماران سرپایی و پذیرش بستری (به تفکیک بیماران کووید ۱۹ و بقیه بیماران) از طرق گوناگون مانند سامانه تلفنی یا این که پیامکی پیش بینی و در رخ قابلیت و امکان اجرایی شود. در شکل ارتقاء توشه مراجعه، تیم رئیس بیمارستان ذیل ارزیابی مدیر بیمارستان به رخ روزانه تشکیل جلسه داده و بر پایه گزارش روزمره دریافتی، ارزیابی به اندازه برای پذیرش بیماران سرپایی و بررسی اندیکاسیون های بستری و ترخیص به عمل آید. کریمی ادامه داد: تشکیل جلسات دانشگاهی و بخشها آمایشی دست کم دو بار در هفته برای بررسی موارد فوق ضروری است. امروزه بسیاری از بیماران و سالمندان به علت بیماری های موجود، در خانه مراقبت میشوند که این مورد قضیه باعث شده می باشد مردم نتوانند از تجهیزات و دستگاه های طبابت بهره مند شوند. معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در رخ افزایش ضریب اشغال بیش از ۸۰ درصد تختهای بستری ویژه و عادی به وسیله بیماران کووید ۱۹ میتوان از سالنها و اماکن ورزشی در جوار بیمارستان جهت معالجه و بستری بیماران دارای مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، به کار گیری کرد. وی تصریح کرد: در رخ افزایش ضریب اشغال بیش از ۵۰ % تختهای بستری عادی و بیش از ۶۰ درصد تختهای ویژه به وسیله بیماران کووید ۱۹ اصلی هماهنگی و تأیید معاونت درمان دانشگاهها و طرح و تصویب در هیئت رئیسه دانش کده پذیرش بیماران الکتیو لغو میشود.

ایندکسر